Tiedeapurahojen haku

Tiedeapurahat ovat sähköisesti haettavina kerran vuodessa, 1. – 30.11., seuraavan vuoden tai seuraavana vuonna alkaviin tutkimushankkeisiin.

Hakemukset tehdään säätiön verkkosivuilla olevan sähköisen apurahaohjelman lomakkeella. Hakemuslomake on täytettävä huolellisesti ja seikkaperäisesti. Puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakemuksesta tulee käydä ilmi myös yliopisto ja tiedekunta/laitos, johon opinnäytetyötä tai tutkimusta tehdään. Hakemukset tulee tehdä suomenkielisinä.

Tiedeapurahaa voi yksittäisen henkilön lisäksi hakea tutkimusryhmälle, jolloin hakijana on (organisaatio) yliopisto tai tutkimuslaitos. Hakemuksen liitteissä tulee tällöin nimetä tutkimusryhmän vastuullinen johtaja sekä ilmoittaa kaikkien tutkimusryhmään osallistuvien tutkijoiden nimet, heidän tutkimusosionsa, tutkimukseen käytettävä aika sekä hankkeesta heille maksettavan palkkion/apurahan suuruus. Tutkimusryhmään osallistuvien tutkijoiden apurahat voidaan joissain tapauksissa päättää maksettavaksi myös suoraan tutkijoille, jolloin tutkijan on tehtävä omalta osaltaan hakemuslomake ja ilmotettava siinä osallisuutensa haettavassa hankkeessa. Henkilötietojen luovuttamista varten tämä sovitaan aina erikseen.

Apurahojen suuruus

KKES:n myöntämät suurimmat yksittäiset apurahat ovat yhden vuoden tai puolen vuoden tutkimusapurahoja.

Ylin 12 kuukauden veroton apuraha (2023) ilman eläkevakuutusta on 25.838,76 euroa. KKES:n 12 kuukauden työskentelyapuraha on 26.000 euroa, johon voi lisäksi hakea lisäavustusta MELA-eläkevakuutusta varten.  Työskentelyapurahat maksetaan kuukausierissä, saajan ilmoittamasta apurahakauden alusta alkaen, joka voi olla aikaisintaan apurahavuoden maaliskuu.

Hae apurahaa täältä

Liitteet

Liitteet toimitetaan sähköisen hakemuksen alareunassa olevan liitelinkistön kautta PDF- tai word-muodossa.

Tiedeapurahahakemukseen on liitettävä tutkimussuunnitelma, jonka suositeltava pituus on n. kuusi sivua + mahdollinen lähdeluettelo.

Tutkimussuunnitelmassa selvitetään:

  • tutkimuksen tausta, tavoitteet ja tieteellinen merkitys
  • tutkimuksen aineisto
  • tutkimusmenetelmän kuvaus
  • toteuttamissuunnitelma ja -aikataulu
  • rahoitussuunnitelma
  • työn tämänhetkinen vaihe.

Lisäksi hakemukseen liitetään hakijan CV tai vastaava kuvaus hakijan tähänastisista ansioista.

Henkilökohtaisiin hakemuksiin on liitettävä selvitykset tähänastisista opinnoista, tutkimuksista ja tieteellisestä toiminnasta.

Lausunnot

Lausunnon antaja (tutkimuksen ohjaaja tai vastaava) laatii pyydetyn lausuntonsa apurahaohjelmassa.

Myöntöpäätökset

Säätiön hallitus päättää myönnettävistä apurahoista vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Apuraha maksetaan, kun apurahan saaja on apurahaohjelmassa toimittanut säätiölle maksatusta varten vaaditut tiedot.

Raportointi

Apurahan saajan on laadittava hankkeen edistymisestä tai toteutumisesta säätiölle raportti yhden vuoden sisällä apurahan nostamisesta. Useammalle vuodelle myönnettyjen apurahojen käytöstä raportointi tehdään vuosittain, ennen seuraavan apuahakauden (maksatuskauden alkamista).

Raportti toimitetaan säätiölle hakuohjelmassa sähköpostin PDF-liitteenä.