Tiedeapurahat

Hakuaika

Tiedeapurahat ovat haettavina kerran vuodessa, marraskuussa, seuraavan vuoden tai seuraavana vuonna alkaviin tutkimushankkeisiin.

Hakemukset tehdään sähköisellä lomakkeella. Hakemuslomake on täytettävä huolellisesti ja seikkaperäisesti. Puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakemuksesta tulee käydä ilmi myös yliopisto ja tiedekunta/laitos, johon opinnäytetyötä tai tutkimusta tehdään. Hakemukset tulee tehdä suomenkielisinä.

Apurahoja myönnetään ensisijaisesti Karjalaa käsitteleviin, humanistisiin tai humanistisia aloja lähellä oleviin tieteellisiin tutkimuksiin, väitöskirjatöihin sekä muihin tutkimushankkeisiin.

Tiedeapurahoja voidaan myöntää joko tutkimushankkeiden kuluihin tai henkilökohtaisina työskentelyapurahoina. Henkilökohtaisen työskentelyapurahan edellytyksenä on, ettei hakija saa hankkeen aikana muuta ansiotuloa tai eläketuloa.

Yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa toimivien tutkimustyöryhmien apurahahakemuksen tekee ao. laitos tai tiedekunta. Hakemuksen tekijä vastaa hankkeessa olevien tutkijoiden eläkevakuutusohjeistuksesta ja -ilmoituksista ja verottajailmoituksista sekä hankkeen edistymisen raportoinnista apurahan myöntäjälle.

Apurahojen suuruus

KKES:n myöntämät suurimmat yksittäiset apurahat ovat yhden vuoden tai puolen vuoden tutkimusapurahoja. Vuosittain määrättävän ylimmän verottoman apurahan päälle lasketaan MELA:n eläkevakuutuksen osuus ja mahdollisesti myös esimerkiksi matkakulujen osuus.

Liitteet

Liitteet toimitetaan sähköisen hakemuksen alareunassa olevan liitelinkistön kautta PDF- tai word-muodossa.

Tiedeapurahahakemukseen on liitettävä tutkimussuunnitelma, jonka suositeltava pituus on n. kuusi sivua + mahdollinen lähdeluettelo. Tutkimussuunnitelmassa selvitetään
- tutkimuksen tausta, tavoitteet ja tieteellinen merkitys
- tutkimuksen aineisto
- tutkimusmenetelmän kuvaus
- toteuttamissuunnitelma ja -aikatalu
- rahoitussuunnitelma
- työn tämänhetkinen vaihe.

Henkilökohtaisiin hakemuksiin on liitettävä selvitykset tähänasitisista opinnoista, tutkimuksista ja tieteellisestä toiminnasta.

Lausunto

Tutkimuksen ohjaajan tai vastaavan lausunto toimitetaan säätiölle tämän sivun yläreunassa vasemmalla olevan sähköisen lausunnot-linkin kautta. Apurahan hakija vastaa siitä, että lausunnon antaja tietää muuttuneesta käytännöstä.

Myöntöpäätökset ja sitoumus

Apurahapäätökset tehdään helmikuun loppuun mennessä ja apurahan saajille ilmoitetaan myönnetystä apurahasta kirjeitse. Myöntökirjeen mukana seuraa sitoumuslomake, joka apurahan maksatusta varten tulee täyttää, allekirjoittaa ja palauttaa säätiölle. Apuraha maksetaan lomakkeessa ilmoitetulle pankkitilille. Allekirjoittaja on juridisesti vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Myönnetyt apurahat julkistetaan säätiön vuosijuhlassa.

Raportointi

Apurahan saajan on laadittava hankkeen edistymisestä tai toteutumisesta säätiölle raportti yhden vuoden sisällä apurahan myöntämisestä. Hankkeen voi toimittaa joko postitse tai sähköpostitse, osoitteella apurahat@kkes.fi.