Tiedeapurahat

Säätiö on avannut kolmivuotisen ”3. sukupolven karjala” -apurahaohjelman, jossa apurahoja kohdennetaan esimerkiksi teemoille: mitä on moderni urbaani karjalaisuus, mitä on nuorten toimijoiden karjalaisuus, ja miten perinne on siirtynyt ja muuttunut? Mitä tänä päivänä Suomessa käsitetään sanalla karjalaisuus? Miten ikä ja asuinpaikka vaikuttavat käsitykseen karjalaisuudesta?

Ohjelmasta osoitetaan apurahoja Karjalaa käsitteleviin, humanistiin tai humanistisia aloja lähellä oleviin  väitöskirja- ja muihin tieteellisiin tutkimushankkeisiin joko henkilökohtaisina työskentelyapurahoina, tai yliopistojen ja tutkimuslaitosten laajoihin ja myös poikkitieteellisiin tutkimushankkeisin, joilloin hakijana ja hankkeesta vastaavana yksikkönä toimii ao. laitos, vastaa hankkeessa olevien tutkijoiden eläkevakuutusohjeistuksesta ja -ilmoituksista ja verottajailmoituksista sekä hankkeen edistymisen raportoinnista apurahan myöntäjälle.

Erilaisten vapaamuotoisten tutkijaryhmien hankkeisiin apuraha myönnetään pääsääntöisesti kuluihin, jotka on hakemuksessa selvitettävä.  Myönnetty apuraha maksetaan ilmoitetulle pankkitilille, joka on avattu hankkeelle, tai joka voi olla hankkeesta vastaavan henkilön tili. Tässä tapauksessa säätiö on velvollinen ilmoittamaan kaikki yli 100O euron apurahat verottajalle, jolle hankevastaavan on tarvittaessa kyettävä selvittämään apurahan käyttö. Hankkeessa toimivat tutkijat voivat hakea kukin henkilökohtaista tutkimusapurahaa, jolloin hankkeeseen osallistuminen on ilmoitettava hakemuksessa. Hanke käsitellään kokonaisuutena, ja hankkeesta vastaavan on ilmoitettava apurahahakemuksessa kulujen lisäksi kaikki hankkeessa mukana olevat muut yksittäiset hakemukset. 

Henkilökohtaisen työskentelyapurahan edellytyksenä on, ettei hakija saa hankkeen aikana päätoimista ansiotuloa tai eläketuloa.

Hakuaika

Tiedeapurahat ovat sähköisesti haettavina kerran vuodessa, 1. - 30.11. seuraavan vuoden tai seuraavana vuonna alkaviin tutkimushankkeisiin.

Hakemukset tehdään sähköisellä lomakkeella. Hakemuslomake on täytettävä huolellisesti ja seikkaperäisesti. Puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakemuksesta tulee käydä ilmi myös yliopisto ja tiedekunta/laitos, johon opinnäytetyötä tai tutkimusta tehdään. Hakemukset tulee tehdä suomenkielisinä.


Apurahojen suuruus

KKES:n myöntämät suurimmat yksittäiset apurahat ovat yhden vuoden tai puolen vuoden tutkimusapurahoja. Vuosittain määrättävän ylimmän verottoman apurahan päälle lasketaan MELA:n eläkevakuutuksen osuus ja mahdollisesti myös esimerkiksi matkakulujen osuus.

Vuodelle 2021 ylin 12 kuukauden veroton apuraha ilman eläkevakuutusta on 23.476,45 euroa, jolloin myönnettävä 12 kuukauden apuraha Mela-vakuutuksen kanssa on 26.000 euroa, eli 2.166 euroa kuukaudessa.  

Liitteet

Liitteet toimitetaan sähköisen hakemuksen alareunassa olevan liitelinkistön kautta PDF- tai word-muodossa.

Tiedeapurahahakemukseen on liitettävä tutkimussuunnitelma, jonka suositeltava pituus on n. kuusi sivua + mahdollinen lähdeluettelo. Tutkimussuunnitelmassa selvitetään

- tutkimuksen tausta, tavoitteet ja tieteellinen merkitys
- tutkimuksen aineisto
- tutkimusmenetelmän kuvaus
- toteuttamissuunnitelma ja -aikataulu
- rahoitussuunnitelma
- työn tämänhetkinen vaihe.

Lisäksi hakemukseen liitetään hakijan CV tai vastaava kuvaus hakijan tähänastisista ansioista.

Henkilökohtaisiin hakemuksiin on liitettävä selvitykset tähänasitisista opinnoista, tutkimuksista ja tieteellisestä toiminnasta.

Lausunto

Tutkimuksen ohjaajan tai vastaavan lausunto toimitetaan säätiölle tämän sivun yläreunassa vasemmalla olevan sähköisen lausunnot-linkin kautta. Apurahan hakija vastaa siitä, että lausunnon antaja tietää muuttuneesta käytännöstä.

Myöntöpäätökset ja sitoumus

Apurahapäätökset tehdään helmikuun loppuun mennessä ja apurahan saajille ilmoitetaan myönnetystä apurahasta kirjeitse. Myöntökirjeen mukana seuraa sitoumuslomake, joka apurahan maksatusta varten tulee täyttää, allekirjoittaa ja palauttaa säätiölle. Apuraha maksetaan lomakkeessa ilmoitetulle pankkitilille. Allekirjoittaja on juridisesti vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Myönnetyt apurahat julkistetaan säätiön vuosijuhlassa.

Raportointi

Apurahan saajan on laadittava hankkeen edistymisestä tai toteutumisesta säätiölle raportti yhden vuoden sisällä apurahan nostamisesta.  Useammalle vuodelle myönnettyjen apurahojen käytöstä raportointi tehdään vuosittain, ennen seuraavan apuahakauden (maksatuskauden alkamista). Raportin voi toimittaa joko postitse tai sähköpostitse, osoitteella apurahat@kkes.fi.