Kulttuuritoiminnan apurahojen haku

Kaikki kulttuuritoiminnan apurahat ovat haettavina kerran vuodessa marraskuun aikana, seuraavan kalenterivuoden hankkeisiin.

Hakemukset tehdään sähköisellä lomakkeella, suomenkielisinä. Hakemuslomake on täytettävä huolellisesti ja seikkaperäisesti; apurahapäätökset tehdään hakemuslomakkeen tietojen perusteella. Puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

 

Kulttuuriharrastukset

Apurahat ja avustukset kulttuuriharrastustoimintaa varten myönnetään pohjois- ja eteläkarjalaisille alan järjestöille, yhdistyksille sekä työryhmille* karjalaista kulttuuritoimintaa edistävien ja yhteisöllisesti vaikuttavien hankkeiden kuluihin. Suomessa tapahtuvaan siirtokarjalaisten kulttuuritoimintaan säätiö myöntää apurahoja ensisijaisesti karjalaista perinnettä ylläpitäviin ja edistäviin hankkeisiin.

*Työryhmä ei voi toimia työnantajana, joten mikäli työryhmän hanke sisältää palkkoja tai palkkioita, ne on hakemuksessa eriteltävä. Hakemuksen allekirjoittanut henkilö on työryhmän puolesta vastuussa kaikista apurahaan liittyvistä viranomaisselvityksistä.

Apurahojen ja avustusten myöntöpäätöksissä ja yhteistoimintahankkeissa, vuosien 2023 – 2025  ajan, painotetaan erityisesti karjalaista kulttuuria sekä säätiön toiminta-alueiden hyvinvointia tukevia ja edistäviä luovan talouden hankkeita, joita voivat olla esimerkiksi luovan osaamisen lisääminen (tutkimus, koulutus), taide- ja kulttuurialan tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, karjalaista kulttuuria esittelevän julkaisutoiminnan kehittäminen sekä kulttuurimatkailua edistävät hankkeet säätiön toiminta-alueilla.

Kulttuuriapurahapäätökset tehdään hakemuslomakkeen tietojen perusteella. Hakemuksessa hakemuksessa tulee olla eriteltyinä hankkeen kulut ja arvoidut tuotot.

Hae apurahaa täältä

Taiteilijoiden työskentelyapurahat

Apurahoja myönnetään Pohjois- tai Etelä-Karjalan maakuntien alueella asuville, eri alojen ammatillisesti toimiville taiteilijoille yhden vuoden tai puolen vuoden työskentelyapurahoina, joiden suuruus määräytyy vuosittain ylimmän verottoman apurahan mukaan.

12 kuukauden veroton apuraha (2023) on 25.838,76 euroa. KKES:n päättämä 12 kk:n työskentelyapuraha on 26.000 euroa, johon voi hakea lisäosuutta MELA-eläkevakuutusta varten. Apurahan saajalla ei apurahakautenaan saa olla muuta päätoimista tuloa tai eläketuloa.

Työskentelyapuahat maksetaan kuukauserissä, saajan ilmoittaman apurahakauden alusta lukien, kuitenkin aikaisintaan apurahavuoden maaliskuusta alkaen.

Taiteilijan työskentelyapurahahakemukseen liitetään ansioluettelo sekä selvitys tähän astisesta taiteellisesta toiminnasta (suppea portfolio). Liitteet toimitetaan sähköisen hakulomakkeen liitteenä PDF-muodossa. Laajoja kuvatiedostoja ei voida ottaa vastaan.

Hae apurahaa täältä

Myöntämispäätökset ja maksatus

Säätiön hallitus päättää myönnettävistä apurahoista vuosittain helmikuun loppuun mennessä ja apurahan saajille ilmoitetaan myönnöstä apurahaohjelman välityksellä.

Apuraha maksetaan, kun apurahan saaja on apurahaohjelmassa antanut maksatusta varten vaadittavat tiedot.

Apurahan käytöstä tehdään apurahaohjelmassa sähköpostitse säätiölle vapaamuotoinen raportti hankkeen tai apuahakauden päätyttyä. Mikäli apurahan on myönnetty useammalle vuodelle, raportti tehdään vuosittain, ennen seuraavan apurahakauden (maksatuskauden) alkamista.