Yleistä apurahoista

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö tukee Pohjois- ja Etelä-Karjalan sekä luovutetun Karjalan historian, kulttuurin ja perinteen tutkimusta sekä toiminta-alueensa muuta kulttuuritoimintaa. Apurahoja ja avustuksia myönnetään Karjalaa käsitteleviin tieteellisiin tutkimuksiin ja Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella toimivien taiteilijoiden työskentelyyn, alueen kulttuuriharrastustoimintaan sekä siirtokarjaisten yhteistöjen karjalaisen perinteen tunnettuutta yläpitäviin ja edistäviin hankkeisiin maassamme. Pohjoiskarjalaista syntyperää olevien, perustutkintoaan suorittavien nuorten opiskelua tuetaan opiskelustipendein.

Apurahojen ja avustusten myöntöpäätöksissä ja yhteistoimintahankkeissa, seuraavan kolmen vuoden ajan painotetaan erityisesti karjalaista kulttuuria sekä säätiön toiminta-alueiden hyvinvointia tukevia ja edistäviä luovan talouden hankkeita, joita voivat olla esimerkiksi luovan osaamisen lisääminen (tutkimus, koulutus), taide- ja kulttuurialan tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, karjalaista kulttuuria esittelevän julkaisutoiminnan kehittäminen sekä kulttuurimatkailua edistävät hankkeet säätiön toiminta-alueilla.

Päätökset apurahoista toimitetaan hakijoille sähköpostitse ja hakuohjelmassa.  Apurahojen saajat ja hankkeet julkaistaan päätösten jälkeen säätiön internet-sivuilla.

Hakemusta varten valitse oma hakusivustosi ja ennen lomakkeen täyttämistä lue huolellisesti sivulla oleva hakuohje. Vaillinaisia tai huolimattomasti täytettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Hakemukset tehdään aina etukäteen. Apurahoja tai avustuksia ei myönnetä jo meneillään oleviin tai toteutuneisiin hankkeisiin.

Hae tiedeapurahaa  Hae kulttuuritoiminnan apurahaa

Apurahaa – kyllä vai ei?

Kyllä!

+ Humanististen alojen tai niitä lähellä olevien alojen, ensisijaisesti alueellista tai henkistä karjalaa käsitteleviin tieteellisiin tutkimuksiin, väitöskirjatöihin ja lisensiaatintutkimuksiin sekä post doc -tutkimuksiin henkilökohtaisina työskentelyapurahoina. Yliopistojen tai tutkimuslaitosten hankkeisiin voidaan myöntää apurahoja myös työryhmille. Tällöin hakijana on ao. laitos.

+ Humanististen alojen tai niitä lähellä olevien alojen tieteellisiin tutkimus- tai julkaisuhankkeiden kuluihin (arkisto-, matka-, materiaali- ym. kulut) joko henkilökohtaisiin hankkeisiin tai työryhmien hankkeisiin. Kulut on eriteltävä hakemuksessa.

+ Pohjois- tai eteläkarjalaisille, eri alojen taiteilijoille ammatilliseen toimintaan henkilökohtaisina puolen vuoden tai vuoden työskentelyapurahoina.

+ Kulttuuriharrastustoiminnan kuluihin Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella, ensisijaisesti kulttuuriyhdistyksille, yhteisöille ja työryhmille. Kulut on eriteltävä hakemuksessa.

+ Opiskeluapurahoja tutkintoaan ammattiopistossa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskeleville, Pohjois-Karjalasta kotoisin oleville nuorille.

Ei!

– Päivärahoihin tai työskentelyyn silloin, kun hakija saa/ hakijat saavat päätoimista ansiotuloa tai eläketuloa

– Henkilökohtaisen harrastustoiminnan kuluihin

– Ns. kulttuurimatkailuun

– Muualla kuin Suomessa tapahtuviin kulttuurihankkeisiin

– Sukututkimuksiin tai -julkaisuihin

– Kulttuuritilaisuuksien tarjoilukuluihin

– Muiden kuin pohjoiskarjalalähtöisten nuorten opiskelukuluihin. Poikkeuksena Väinölä-rahastosta haettavat vienansukuisten opiskelijoiden opiskeluun tarkoitetut apurahat.

– Työskentelyapuraha edellyttää, ettei hakijalla ole apurahakautenaan päätoimista palkkatuloa tai eläketuloa.